Regulamin

Regulamin Hotelu Omega

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. (Doba w hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 11.00 następnego dnia.).

2. Gość przebywający w hotelu zobowiązany jest do obowiązku meldunkowego.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Gość przebywający w hotelu wraz z psem czy kotem ma obowiązek poinformowania o tym fakcie recepcjonistę w momencie zameldowania.

5. Rezerwacje w Hotelu Omega zachowują ważność do godziny 18.00 planowanego dnia przyjazdu.

§ 2

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Hotelu powinien zgłosić w recepcji do godziny 22.00 dnia poprzedzającego, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości..

§ 3

1. Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9.00 do godziny 22.00 po uprzednim powiadomieniu w recepcji hotelu

3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Hotelu.

4. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

§ 4

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
* warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o gościu
* sprawność urządzeń technicznych.
* profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących hotelu
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie
* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

§ 5

1. Należność za pobyt w hotelu pobierana jest z góry za cały czas pobytu. Wszystkie należności hotelowe (opłaty za nocleg i dodatkowe usługi, opłaty za szkody) pobiera wyłącznie kasa recepcji, która zobowiązana jest do wystawienia rachunku.

2. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a) przechowanie bagażu w ramach możliwości w czasie pobytu gościa i do godz. 2000 w ostatnim dniu pobytu

§ 6

1. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 7

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę pozostawić w recepcji.

3. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów stanowiących bagaż osobisty jest ograniczona przepisami art. 846 - 849 kodeksu cywilnego. Hotel nie odpowiada za pozostawione w pokojach pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności albo przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1998r. nr117, poz.758 z późniejszymi zmianami).

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na koszt gościa na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąca.

§ 8

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

2. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wewnątrz budynku.

§ 9

3. Hotel czynny jest całą dobę. W godzinach wieczorowych i nocnych drzwi głównego wejścia hotelu są zamykane.

4. W razie przybycia do Hotelu poza godzinami otwarcia prosimy o używanie dzwonka lub karty pokojowej.

5. Telefon recepcji: +48 / 94 36 70 800

Dyrekcja hotelu życzy miłego pobytu oraz zaprasza do ponownego odwiedzenia Złocieńca i zamieszkania w Hotelu Omega.